Publications

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer

National survey 2020
Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri

Anketë kombëtare 2020
Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Xhepa, Selami; Civici, Adrian

Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Opinione dhe qëndrime të publikut shqiptar
Tirana, 2021

Download publication (800 KB, PDF-File)


The Left

Political thought, biographic profiles
Tirana, 2021

Download publication (8,5 MB PDF-File)


E majta

Mendimi politik, profile biografike
Tirana, 2021

Download publication (8,4 MB PDF-File)


Media në tranzicion

Reflektim pas tri dekadash
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Media in transition

Reflections three decades on
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


King, Russell; Gëdeshi, Ilir

The actual and potential migration of students from Albania

A putative brain drain?
Tirana, 2021

Download publication (4,4 MB PDF-File)


King, Russell; Gëdeshi, Ilir

Migrimi aktual dhe potencial i studentëve nga Shqipëria

Një "Brain Drain" i mundshëm?
Tirana, 2021

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Ekonomia dhe demokracia sociale

Tirane, 2020

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info(at)fes-tirana.org
 

Events

back to top