Raporti Vjetor mbi Shpenzimet e Universiteteve 2021-2022

Qendresa Qytetare ka publikuar raportin e saj për shpenzimet e universiteteve publike në Shqipëri, me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert.

Në vitin e katërt të publikimit, raporti vjetor i monitorimit ka zënë vend në komunitetin shqiptar. Rrjedhimisht, këtë vit ngjalli një interesim më të madh tek nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komuniteti më i gjerë.

Aktorë të tjerë, si organizatat e shoqërisë civile dhe sindikatat, kanë treguar gjithnjë e më shumë vëmendje ndaj gjetjeve dhe rekomandimeve të tij, pasi mund të përdorin të dhënat për të ngritur siç duhet shqetësimet e tyre tek institucionet.

Kjo qëndron e vërtetë në mbrojtjen jo vetëm të të drejtave të atyre që punojnë në fushën e arsimit, por edhe të komunitetit në përgjithësi, duke përfshirë stafin e medias, i cili luan një rol vendimtar në informimin e qytetarëve, si dhe të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.

Raporti merr një rëndësi të veçantë në dritën e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, pasi arsimi dhe kultura janë një kapitull më vete që imponon përafrimin e legjislacionit vendas me ligjet evropiane. Kërkesat tregojnë qartë standarde të larta në cilësinë e arsimit.

Ndërkohë që procesi i harmonizimit pritet të jetë kërkues për Qeverinë dhe Kuvendin e Shqipërisë, shoqëria civile duhet të kontribuojë gjithashtu me ekspertizën dhe raportet e saj si ky në fjalë.

Një nga standardet e vendosura nga Bashkimi Evropian është që anëtarët kandidatë të kenë një kuadër ligjor, administrativ dhe financiar, si dhe kapacitetet e nevojshme për të siguruar menaxhim të shëndoshë financiar të programeve të arsimit, trajnimit dhe rinisë.

Raporti i monitorimit për vitin akademik 2021-2022 ka konstatuar një përmirësim në disa të dhëna nga viti në vit, gjë që vërteton besimin tonë për ndikimin e tij në ndihmën e universiteteve për të përmirësuar përdorimin e fondeve.

Shqetësimi kryesor mbetet përdorimi minimal i fondeve të akorduara për kërkimin shkencor, që është një qëllim kryesor i akademisë. Prandaj duhet ndërgjegjësuar i gjithë stafi akademik për të gjetur stimuj për përmirësimin e kësaj situate në universitete.

Edhe pse raporti tregon një ndryshim për mirë gjatë vitit akademik në fokus në blerjen e librave për bibliotekat universitare, ky trend pozitiv duhet të reflektohet edhe në kërkimin shkencor.

Ne në FES dëshirojmë të falënderojmë Qendrën Qytetare dhe ekspertët e saj për punën e tyre të palodhur, ndjenjën e lartë të përgjegjësisë dhe profesionalizmit, por edhe universitetet dhe institucionet e tjera publike, të cilët kanë treguar bashkëpunim dhe interes në rritje për raportin.

Raportin e monitorimit mund ta lexoni në kategorinë tonë të publikimeve.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim