Përkthim domethënës mbi ekonominë e gjinisë i paraqitur në Shqipëri

Ekonomia e gjinisë ishte në fokus të dy eventeve të organizuara në Tiranë më 10 nëntor 2022.

Dr.Joyce Jacobsen, autore e "Ekonomiksi Gjinor", i prezantoi audiencës tërësinë e punës që ajo ka zhvilluar gjatë viteve të kërkimit në këtë fushë.

Gjatë vizitës së saj në Tiranë, Dr.Jacobsen, e cila është profesoreshë e ekonomisë në Kolegjet Hobart dhe William Smith në Gjenevë, NY, dhe në Universitetin Wesleyan në Middletown, CT, u takua me ekspertë të ekonomisë dhe pedagogë të Fakultetit të Ekonomisë në Universiteti i Tiranës.

Hulumtimi i saj ofron një kornizë gjithëpërfshirëse dhe të përditësuar mbi ndryshimin e mundësive ekonomike, aktiviteteve dhe shpërblimeve për gratë dhe burrat.

Dr.Jacobsen i dhuroi bujarisht fakultetit një numër kopjesh të përkthimit shqip të librit të saj, i cili fokusohet në modelet bashkëkohore amerikane në ekonomi, por integron edhe një perspektivë unike krahasuese ndërkombëtare.

Publikimi reflekton mbi politika të ndryshme ekonomike duke krahasuar disa programe të mirëqenies. Ai rishikohet vazhdimisht nga autori për të përfshirë të dhëna dhe shembuj të rinj, si dhe për të pasqyruar kërkimet më të fundit në këtë fushë.

“Ekonomia e gjinisë” është një vepër e drejtpërdrejtë dhe që të ngjall mendime. Është miqësor për lexuesit për ata me pak përvojë në ekonomi dhe me vlerë të veçantë për studentët e ekonomisë dhe studimet e grave.

Përkthimi i tij në gjuhën shqipe vjen si një bashkëpunim i zyrave të Fondacionit Friedrich Ebert në Tiranë dhe Prishtinë, dhe falë insistimit të Agjencisë për Barazi Gjinore të Kosovës që ky botim në gjuhën shqipe të ketë edhe në universitetet e Shqipërisë dhe Kosovës.

Tani shpresojmë që ai të bëhet pjesë e kurrikulave të arsimit të lartë dhe të ndezë të njëjtat shkëndija si gjatë diskutimeve me studentë dhe pedagogë.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim